Umowy

Co to jest cesja? Wyjaśniamy zasady i przepisy

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska14.01.20246 min.
Co to jest cesja? Wyjaśniamy zasady i przepisy

Co to jest cesja? To umowne przeniesienie wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Oznacza przekazanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub z mocy prawa. Cesja pozwala odciążyć dłużnika z finansowych zaległości, a wierzyciela zapewnia spłatę należności. Jest więc korzystna dla obu stron.

Kluczowe wnioski:
 • Cesja to przeniesienie wierzytelności z dłużnika na nowego wierzyciela
 • Może dotyczyć zarówno umów, jak i zobowiązań z innych tytułów
 • Wymaga zgody dłużnika, chyba że przepisy stanowią inaczej
 • Pozwala odciążyć dłużnika z finansowych problemów
 • Zapewnia wierzycielowi spłatę wierzytelności od nowego podmiotu

Cesja umowy - co warto wiedzieć

Cesja to umowne przeniesienie wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Oznacza przekazanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub z mocy prawa. Co to jest cesja? To możliwość odciążenia dłużnika z finansowych zaległości, a wierzyciela zapewnienia spłaty należności. Jest więc korzystna dla obu stron.

Aby cesja była skuteczna, musi zostać zawarta na piśmie, z podpisami stron. Przeniesienie wierzytelności następuje z chwilą zawiadomienia dłużnika o cesji. Od tego momentu to nowy wierzyciel ma prawo żądać spełnienia świadczenia.

Korzyści i zagrożenia z cesji

Zawarcie umowy cesji daje szereg korzyści, ale niesie ze sobą również pewne ryzyko. Z jednej strony pozwala upłynnić wierzytelności i szybciej odzyskać pieniądze. Z drugiej - w razie problemów dłużnika, cesjonariusz może nie odzyskać pełnej wartości wierzytelności.

Dlatego decydując się na cesje warto dokładnie sprawdzić sytuację finansową dłużnika i realność windykacji wierzytelności. Pozwoli to ograniczyć ryzyko poniesienia straty.

Jak zredagować poprawną cesję?

Aby cesja była ważna, jej treść musi zawierać wszystkie niezbędne elementy. Są to m.in.: dane stron umowy cesji, określenie przedmiotu oraz wartości przenoszonej wierzytelności, oświadczenie o przeniesieniu uprawnień na cesjonariusza.

Co to cesja? To umowa, więc jej postanowienia nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego ani słusznych interesów stron. Ważne, aby była zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym i intencją stron co do przeniesienia określonych praw.

Wymagane elementy cesji

 • Dane cedenta i cesjonariusza
 • Opis przedmiotu oraz wartości cesji
 • Data zwarcia umowy
 • Podpisy stron

Czytaj więcej: Bon turystyczny do kiedy można składać wniosek i rozliczyć świadczenie

Kiedy cesja umowy jest nieważna?

Cesja co to? To umowa, do której stosuje się ogólne zasady dotyczące nieważności czynności prawnych. Może być uznana za nieważną, jeśli np. jej strony nie miały zdolności do czynności prawnych lub została zawarta pod wpływem błędu, groźby czy podstępu.

Cesja może być też bezskuteczna wobec dłużnika, np. gdy dokonano jej bez wymaganej prawem zgody dłużnika lub z naruszeniem praw osób trzecich. Wówczas dłużnik może zwolnić się ze zobowiązania wobec pierwotnego wierzyciela, co czyni cesję bezprzedmiotową.

Czy długi przejmują się w cesji?

Co to jest cesja? Wyjaśniamy zasady i przepisy

W ramach cesji co to następuje przejęcie określonych praw, w tym prawa do żądania zapłaty od dłużnika. Nie oznacza to jednak automatycznego przejęcia odpowiedzialności za długi.

Aby cesjonariusz przejął dług cedenta, muszą zaistnieć określone przesłanki, np. wyraźne postanowienie umowy lub zmiana dłużnika w wyniku określonych zdarzeń. Samej cesji wierzytelności nie traktuje się jako przejęcia odpowiedzialności za zobowiązania.

Cesja wierzytelności Przejęcie długu
Przeniesienie samego prawa do żądania spełnienia świadczenia od dłużnika Przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie wraz z kosztami jego obsługi
Nie powoduje automatycznego przejęcia długów Wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek

Koszty związane z dokonaniem cesji

Cesja wiąże się z szeregiem formalności, które mogą generować konkretne koszty. Trzeba tu wymienić przede wszystkim opłatę skarbową od umowy cesji, koszty zawiadomienia dłużnika o cesji czy ewentualne koszty uzyskania jego zgody.

Dodatkowo mogą pojawić się koszty sądowe, jeśli np. konieczne będzie ustalenie skuteczności cesji z powództwa cesjonariusza. W grę wchodzą więc nie tylko opłaty sądowe, ale i koszty pomocy prawnej.

Jak cesja wpływa na zobowiązania stron?

Zawarcie umowy cesji prowadzi do przeniesienia określonych praw z dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na nowego wierzyciela (cesjonariusza). Nie powoduje natomiast automatycznej zmiany zakresu zobowiązań.

O ile cesjonariusz nabywa uprawnienia do dochodzenia spełnienia świadczenia od dłużnika, o tyle z reguły nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne zaległości czy długi pierwotnego wierzyciela. Jego odpowiedzialność ogranicza się zwykle tylko do zakresu przejętych na podstawie umowy cesji praw.

Czy cesję da się cofnąć lub anulować?

Cesja co to? To umowa, do której stosuje się ogólne zasady prawa zobowiązań. Strony mogą ją rozwiązać za porozumieniem lub wypowiedzieć na warunkach określonych w jej treści. Możliwe jest także wzruszenie cesji z powodu wad oświadczenia woli lub nieważności samej czynności prawnej.

Należy jednak pamiętać, że skuteczne unicestwienie zawartej cesji może być utrudnione ze względu na ochronę interesów osób trzecich, zwłaszcza dłużnika lub innych wierzycieli.

Dlatego powodzenie żądania uznania cesji za nieważną lub bezskuteczną zależy od konkretnych okoliczności sprawy i oceny sądu co do zgodności z przepisami prawa.

Podsumowanie

Cesja to umowne przeniesienie wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Innymi słowy, cesja co to? To możliwość przekazania komuś prawa do żądania spełnienia określonego świadczenia od dłużnika. Dzięki niej pierwotny wierzyciel (cedent) pozbywa się wierzytelności, a nabywca (cesjonariusz) staje się uprawnionym do dochodzenia należności.

Co to jest cesja? To umowa cywilnoprawna o charakterze rozporządzającym. Przenosi prawa i obowiązki związane z wierzytelnością na nowy podmiot. Najczęściej dotyczy wierzytelności pieniężnych, choć może odnosić się również do innych praw majątkowych.

Aby cesja była skuteczna, konieczne jest zachowanie określonych wymogów formalnych. Przede wszystkim forma pisemna oraz zawiadomienie dłużnika o zmianie wierzyciela. Spełnienie tych warunków pozwala uniknąć zarzutów co do ważności dokonanej czynności.

Jak wynika z informacji przedstawionych w artykule, cesja co to to cenna umowa, choć niesie ze sobą także pewne ryzyko. Może jednak uporządkować kwestie wierzytelności i relacji między stronami zobowiązania. Dlatego warto rozważyć jej zawarcie przy okazji przenoszenia praw z wierzytelności.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Sprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku
UmowySprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku

Sprawdź, jak kontrolować stan swojego subkonta w ZUS krok po kroku i zawsze mieć pełen wgląd w swoją sytuację ubezpieczeniową. Jak sprawdzić subkonto w ZUS? - nasz przewodnik rozwija wszelkie wątpliwości!