Umowy

Kiedy należy uregulować VAT? Ważne terminy płatności

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska05.01.20248 min.
Kiedy należy uregulować VAT? Ważne terminy płatności

Terminy płatności VAT dla rozliczenia kwartalnego Terminy płatności VAT przy rozliczaniu miesięcznym Terminy płatności VAT dla dostawców usług cyfrowych Terminy płatności VAT – rozliczenie półroczne Terminy płatności VAT – rozliczenie roczne Dodatkowe terminy płatności VAT w specjalnych przypadkach

Terminy płatności VAT dla rozliczenia kwartalnego

Jeśli rozliczasz VAT kwartalnie, musisz pamiętać o ważnych terminach płatności. Termin ten jest różny dla małych firm i dużych przedsiębiorstw. Małe firmy, czyli te, których obrót nie przekracza 1,2 mln euro rocznie, mają czas do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału na uregulowanie należnego VAT. Oznacza to, że termin płatności VAT za pierwszy kwartał roku to 25 kwietnia, za drugi – 25 lipca, za trzeci – 25 października, a za czwarty kwartał – 25 stycznia następnego roku.

Duże firmy, których roczny obrót przekracza 1,2 mln euro, muszą rozliczyć VAT nieco wcześniej – do 25. dnia następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Przykładowo, do kiedy płaci się VAT 7 za pierwszy kwartał? Termin ten wypada 25 kwietnia. Jeśli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, VAT 7 do kiedy płatny? W takim wypadku należy uiścić podatek w najbliższy dzień roboczy po 25. danego miesiąca.

Zaliczki na VAT

Warto również pamiętać o zaliczkach na VAT. Duże firmy muszą wpłacać miesięczne raty na poczet podatku VAT. Pierwsza zaliczka jest płatna do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, a kolejne do 25. dnia każdego następnego miesiąca tego samego kwartału. Dzięki temu kwota do zapłaty na koniec kwartału jest niższa.

Małe firmy nie są zobowiązane do płacenia zaliczek na VAT. Muszą jednak pamiętać, że przy rozliczeniu kwartalnym całą należną kwotę trzeba uregulować jednorazowo w terminie płatności VAT za dany kwartał.

Terminy płatności VAT przy rozliczaniu miesięcznym

Jeśli rozliczasz VAT miesięcznie, ważny jest termin płatności za każdy miesiąc kalendarzowy. VAT 7 do kiedy płatny? Termin płatności VAT 7 przy rozliczeniu miesięcznym przypada na 25. dzień następnego miesiąca po miesiącu, za który jest składana deklaracja. Na przykład za styczeń należy uregulować podatek do 25 lutego, za luty do 25 marca i tak dalej.

Tak jak w przypadku rozliczenia kwartalnego, jeśli 25. dzień miesiąca wypada w dzień wolny od pracy, do kiedy płaci się VAT 7? Wtedy termin płatności VAT przesuwa się na najbliższy dzień roboczy po 25. Przedsiębiorcy powinni więc uważnie śledzić kalendarze i pilnować tych terminów.

 • Za styczeń – do 25 lutego
 • Za luty – do 25 marca
 • Za marzec – do 25 kwietnia
 • Za kwiecień – do 25 maja
 • Za maj – do 25 czerwca
 • Za czerwiec – do 25 lipca
 • Za lipiec – do 25 sierpnia
 • Za sierpień – do 25 września
 • Za wrzesień – do 25 października
 • Za październik – do 25 listopada
 • Za listopad – do 25 grudnia
 • Za grudzień – do 25 stycznia następnego roku

Jak widać, rozliczanie miesięczne wymaga dużej dyscypliny i regularności. Ważne jest, aby pamiętać o każdym terminie płatności VAT, ponieważ zaległości mogą grozić karami. Warto zaznaczyć te daty w kalendarzu lub wprowadzić je do aplikacji przypominającej o ważnych terminach.

Terminy płatności VAT dla dostawców usług cyfrowych

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego pojawiły się nowe regulacje dotyczące VAT dla firm oferujących usługi cyfrowe. Firmy, które świadczą tego typu usługi, muszą rozliczać VAT w specjalnym kwartale obrachunkowym, zwanym kwartałem rozliczeniowym. Termin płatności VAT dla tych firm zależy od tego, czy rozliczają miesięcznie, czy kwartalnie.

Gdy firma rozlicza VAT kwartalnie, to ma czas do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału rozliczeniowego. Czyli za pierwszy kwartał rozliczeniowy (od 1 stycznia do 31 marca) VAT 7 do kiedy płatny? Do 30 kwietnia. A za pozostałe kwartały – do końca lipca, października i stycznia następnego roku.

Pamiętaj, że kwartały rozliczeniowe dla firm świadczących usługi cyfrowe są przesunięte w stosunku do kwartałów kalendarzowych!

Dla firm rozliczających VAT miesięcznie, do kiedy płaci się VAT 7? Mają one czas do końca miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja. Na przykład za styczeń termin płatności VAT wypada 28 lub 29 lutego (zależnie czy jest to rok przestępny).

Miesiąc Termin płatności VAT
Styczeń 28/29 lutego
Luty 31 marca
Marzec 30 kwietnia
Kwiecień 31 maja
Maj 30 czerwca
Czerwiec 31 lipca
Lipiec 31 sierpnia
Sierpień 30 września
Wrzesień 31 października
Październik 30 listopada
Listopad 31 grudnia
Grudzień 31 stycznia następnego roku

Terminy płatności VAT dla firm świadczących usługi cyfrowe mogą niektórym wydawać się mało intuicyjne. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z tymi zasadami, aby nie przegapić ważnych dat i uniknąć kar.

Terminy płatności VAT – rozliczenie półroczne

Zdjęcie Kiedy należy uregulować VAT? Ważne terminy płatności

Niektóre niewielkie firmy mogą rozliczać VAT co pół roku, jeśli ich obrót nie przekracza 1,2 mln euro rocznie. W tym przypadku termin płatności VAT wypada na 25. dzień siódmego miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego. Czyli za pierwsze półrocze (styczeń-czerwiec) należy uregulować podatek do 25 lipca następnego roku, a za drugie półrocze (lipiec-grudzień) – do 25 stycznia następnego roku po danym okresie.

Co ważne, nawet przy rozliczaniu półrocznym przedsiębiorcy muszą składać deklaracje VAT co kwartał – po prostu nie płacą wówczas należnego podatku. Deklaracje kwartalne za pierwsze i drugie półrocze są jedynie informacyjne, a rzeczywistą kwotę do zapłaty określa się dopiero w deklaracji półrocznej.

Rozliczenie półroczne daje małym firmom więcej czasu na zebranie środków na zapłatę VAT. Z drugiej strony wiąże się z dużym opóźnieniem rozliczania podatku, więc nie zawsze jest korzystne. Przed wyborem takiej metody warto dokładnie przeanalizować swoje przychody i poziom obrotów.

 • Za pierwsze półrocze (styczeń-czerwiec) – do 25 lipca następnego roku
 • Za drugie półrocze (lipiec-grudzień) – do 25 stycznia następnego roku po danym okresie

Terminy płatności VAT – rozliczenie roczne

Najmniejsze firmy mogą stosować rozliczenie VAT raz w roku, jeśli ich roczny obrót nie przekracza 200 tys. zł. W takim przypadku termin płatności VAT przypada na 25 stycznia następnego roku po upływie roku podatkowego. Na przykład za 2022 rok podatek należy zapłacić do 25 stycznia 2023 roku.

Roczne rozliczanie VAT jest bardzo wygodne dla najmniejszych przedsiębiorców działających na niewielką skalę, takich jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Występują tu jednak pewne minusy – przez cały rok kwota podatku pozostaje na koncie przedsiębiorcy, co oznacza mniejsze przepływy finansowe. Ponadto w przypadku dużej kwoty do zapłaty na koniec roku może być trudno zgromadzić środki.

Dlatego często doradzane jest rozliczanie kwartalne lub miesięczne, które pozwala na regularniejsze regulowanie należności. Rozliczenie roczne natomiast powinno być stosowane jedynie przez naprawdę małe firmy o niewielkim obrocie.

Dodatkowe terminy płatności VAT w specjalnych przypadkach

Poza standardowymi terminami płatności VAT wynikającymi z częstotliwości rozliczania, istnieją też inne okoliczności, w których konieczne jest uregulowanie podatku w określonych terminach. Oto najważniejsze z nich:

 • Rozpoczęcie działalności – w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej po raz pierwszy, pierwszy termin płatności VAT przypada na 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym została rozpoczęta działalność. Na przykład jeśli firma została założona 15 marca, VAT 7 do kiedy płatny? Do 25 kwietnia.
 • Zawieszenie działalności – gdy działalność jest zawieszona, należy złożyć deklarację VAT za okres do dnia zawieszenia i uregulować podatek w terminie płatności wynikającym z okresu rozliczeniowego.
 • Wznowienie działalności – po wznowieniu działalności pierwsza deklaracja VAT jest składana za okres od dnia wznowienia, a termin płatności wyznaczany jak przy rozpoczęciu działalności.
 • Zmiana formy opodatkowania – przy zmianie sposobu rozliczania VAT (np. z kwartalnego na miesięczne) pierwszy termin płatności po zmianie wyznaczany jest zgodnie z nową formą rozliczania.

Jak widać, szczególne sytuacje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą implikować specjalne terminy płatności VAT. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z przepisami i regulacjami dotyczącymi danego przypadku, aby nie przegapić ważnych dat i uniknąć kar.

Podsumowanie

Terminy płatności VAT mogą wydawać się mało intuicyjne, ale ich przestrzeganie jest kluczowe dla prawidłowego rozliczania podatku. Niezależnie od tego, czy rozliczasz VAT co miesiąc, kwartał, półrocze czy rok, musisz pilnować ważnych dat. VAT 7 do kiedy płatny? Do kiedy płaci się VAT 7? To zależy od przyjętej metody rozliczania i często wiąże się z określonymi regułami dotyczącymi liczenia dni i miesięcy.

Warto dobrze zrozumieć terminy płatności VAT dla swojego przypadku i wpisać te daty do kalendarza lub wprowadzić je do aplikacji przypominającej. Choć niektórym może się to wydawać mało wygodne, regularne odprowadzanie VAT pozwoli uniknąć kłopotów z urzędem skarbowym. Bądź więc czujny i nie przegapiaj ważnych terminów!

Najczęstsze pytania

Termin płatności VAT przy rozliczaniu miesięcznym przypada na 25. dzień każdego następnego miesiąca po miesiącu, za który składana jest deklaracja. Na przykład za marzec trzeba zapłacić VAT do 25 kwietnia, za kwiecień do 25 maja i tak dalej. Jeśli 25. dzień wypada w dzień wolny od pracy, VAT 7 do kiedy płatny? Wtedy termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

Małe firmy, których obrót nie przekracza 1,2 mln euro rocznie, mają czas do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału na uregulowanie należnego VAT. Czyli do kiedy płaci się VAT 7 za pierwszy kwartał? Do 25 kwietnia. Za kolejne kwartały - odpowiednio do 25 lipca, 25 października i 25 stycznia następnego roku.

Firmy świadczące usługi cyfrowe rozliczają się w specjalnych kwartałach rozliczeniowych, przesunięte w stosunku do kwartałów kalendarzowych. Jeśli rozliczają kwartalnie, muszą zapłacić VAT 7 do kiedy płatny? Do końca miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Przy rozliczaniu miesięcznym - do końca miesiąca po danym miesiącu.

Przy rozliczaniu półrocznym termin płatności VAT wypada na 25. dzień siódmego miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego. Za pierwsze półrocze (styczeń-czerwiec) należy zapłacić do 25 lipca następnego roku, a za drugie półrocze (lipiec-grudzień) - do 25 stycznia następnego roku po danym okresie.

Najmniejsze firmy o rocznym obrocie nieprzekraczającym 200 tys. zł mogą rozliczać VAT raz w roku. W takim przypadku termin płatności VAT przypada na 25 stycznia następnego roku po upływie roku podatkowego. Na przykład za 2022 rok VAT 7 do kiedy płatny? Do 25 stycznia 2023 roku.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Sprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku
UmowySprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku

Sprawdź, jak kontrolować stan swojego subkonta w ZUS krok po kroku i zawsze mieć pełen wgląd w swoją sytuację ubezpieczeniową. Jak sprawdzić subkonto w ZUS? - nasz przewodnik rozwija wszelkie wątpliwości!