Banki

Pasywa – definicja, rodzaje, zasady rozliczania

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk02.01.20248 min.
Pasywa – definicja, rodzaje, zasady rozliczania

Pasywa Co To są elementy kapitałowe przedsiębiorstwa, które obejmują kapitał własny oraz zobowiązania. W rachunkowości pasywa bilansu to strona biernych rozliczeń, czyli źródła pochodzenia majątku firmy. Pasywa pokazują skąd pozyskano środki na finansowanie aktywów i działalności organizacji.

Kluczowe wnioski:
 • Pasywa obrazują kapitały własne i obce firmy
 • Pasywa zawierają zobowiązania długo- i krótkoterminowe
 • W pasywach ujmuje się też rezerwy na zobowiązania
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów należą do pasywów
 • Pasywa pokazują źródła finansowania majątku firmy

Pasywa Co To Jest Definicja

Pasywa to jedna ze stron bilansu, obok aktywów. Pasywa pokazują źródła pochodzenia i sposób sfinansowania majątku przedsiębiorstwa prezentowanego w aktywach. Innymi słowy pasywa odpowiadają na pytanie skąd firma wzięła środki na zakup posiadanych przez siebie aktywów.

Pasywa dzielą się na kapitał własny i kapitał obcy. Kapitał własny to środki wniesione przez właścicieli firmy. Natomiast kapitał obcy to zobowiązania zaciągnięte przez firmę w bankach i u innych podmiotów. Struktura pasywów pokazuje proporcję finansowania majątku ze źródeł własnych i zewnętrznych.

Rola pasywów w rachunkowości

Podstawową funkcją pasywów w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jest dostarczenie informacji o strukturze finansowania majątku firmy. Z pasywów można odczytać jaka część aktywów została sfinansowana kapitałami własnymi wniesionymi przez właścicieli, a jaka obcymi środkami pozyskanymi z zewnątrz.

Ponadto pasywa pokazują z jakich tytułów i w jakiej wysokości firma zaciągnęła zobowiązania. Inwestorzy i kredytodawcy analizują pasywa przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitału w daną firmę.

Pasywa Co To Jest Rodzaje W Ujęciu Księgowym

W rachunkowości pasywa dzielą się zasadniczo na dwie grupy:

 • Kapitał (fundusz) własny - kapitał wniesiony przez właścicieli w postaci: wpłat do spółki, zysków zatrzymanych, dopłat do kapitału itp.
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - wszelkiego rodzaju kredyty, pożyczki, niezapłacone faktury itp. Jest to kapitał obcy pozyskany przez firmę z zewnątrz.

Kapitał własny i zobowiązania tworzą łączną sumę pasywów, która zawsze musi być równa sumie aktywów. Taka sytuacja występuje w zdrowych finansowo firmach. Gdy aktywa nie pokrywają pasywów mamy do czynienia z niewypłacalnością przedsiębiorstwa prowadzącą najczęściej do bankructwa.

Kapitał podstawowy i zapasowy

W ramach kapitału własnego wyróżnia się pozycje bilansowe takie jak:

 • Kapitał podstawowy (akcyjny/zakładowy) - min. kapitał wniesiony przez założycieli spółki z o.o. lub akcyjnej
 • Kapitał zapasowy - tworzony z zysku w celu pokrycia strat lub podwyższenia kapitału zakładowego
 • Zysk (strata) z lat ubiegłych - nierozdystrybuowane zyski lub nie pokryte straty z poprzednich okresów
 • Zysk (strata) netto - wynik roku bieżącego

Struktura kapitału własnego wraz z podziałem zobowiązań szczegółowo przedstawiona jest w kolejnym podrozdziale.

Czytaj więcej: Pobierz darmowo z bankomatu Euronet! Sprawdź czy pobierają prowizję!

Pasywa Co To Są Kapitał Własny i Obcy Przedsiębiorstwa

Ogólny podział pasywów obejmuje następujące pozycje:

Kapitał (fundusz) własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
- kapitał podstawowy - rezerwy na zobowiązania
- kapitał zapasowy - zobowiązania długoterminowe
- zysk / strata z lat ubiegłych - zobowiązania krótkoterminowe
- zysk / strata netto - rozliczenia międzyokresowe

Kapitały własne stanowią źródła finansowania majątku, które nie generują konieczności zwrotu. Należą do nich m.in. kapitał wniesiony przez właścicieli czy wypracowane zyski.

Zobowiązania z kolei oznaczają cudze źródła finansowania, pozyskane najczęściej z banków lub od dostawców. W przeciwieństwie do kapitałów własnych - zobowiązania muszą zostać kiedyś spłacone.

Struktura zobowiązań

W ramach zobowiązań dokonuje się podziału na:

 • Zobowiązania długoterminowe - np. kredyty i pożyczki na okres dłuższy niż 1 rok
 • Zobowiązania krótkoterminowe - np. kredyty na okres krótszy niż 1 rok, zobowiązania handlowe

Dodatkową pozycją w pasywach są rezerwy na prawdopodobne przyszłe zobowiązania (odprawy emerytalne, sprawy sądowe) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów (premie, urlopy).

Pasywa Co To Oznacza Zobowiązania Długoterminowe i Krótkoterminowe

Pasywa – definicja, rodzaje, zasady rozliczania

W ramach ogólnej pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyróżnia się ich podział w zależności od terminu wymagalności. Z punktu widzenia analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa kluczowe jest rozróżnienie na:

 • Zobowiązania długoterminowe - z terminem spłaty dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego
 • Zobowiązania krótkoterminowe - z terminem spłaty krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego

Taki podział zobowiązań ma znaczenie z perspektywy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zobowiązania długoterminowe są mniej obciążające, gdyż ich spłata nastąpi za rok lub dłużej.

Przykłady zobowiązań długo- i krótkoterminowych

Do najczęstszych składników obu grup zobowiązań należą:

 • Długoterminowe: kredyty, pożyczki, wyemitowane obligacje - z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego
 • Krótkoterminowe: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty na rachunku karty kredytowej, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zaliczki od odbiorców, zobowiązania publicznoprawne

Wskaźnikiem służącym do oceny struktury zobowiązań jest wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem stałym. Przyjmuje się, że powinien on wynosić co najmniej 1.

Pasywa Co To Jest Rezerwy Na Zobowiązania W Bilansie Firmy

Rezerwy tworzy się w bilansie na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są jeszcze dokładnie znane. Innymi słowy rezerwy tworzy się na zobowiązania, które na dzień bilansowy są jeszcze warunkowe lub niepewne co do wysokości.

W praktyce gospodarczej typowymi rezerwami w firmie są:

 • Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - np. na odprawy emerytalne
 • Rezerwy na sprawy sporne, kary, grzywny i odszkodowania - np. toczące się sprawy sądowe z udziałem firmy
 • Inne rezerwy - na przyszłe koszty i straty z transakcji gospodarczych

Tworzone rezerwy zwiększają koszty firmy już na etapie, gdy przyszłe zobowiązania są jeszcze niepewne. Tym samym rezerwy redukują od razu zysk brutto i wpływają na wynik finansowy.

Pasywa Co To Jest Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów Firmy

Rozliczenia międzyokresowe przychodów są specyficzną grupą pasywów. Dotyczą one przychodów zaliczonych do wyniku finansowego danego okresu, pomimo że jeszcze nie spełniły warunków ich uznania za realizację.

Innymi słowy są to przychody z góry, za które w przyszłości nastąpi świadczenie wzajemne ze strony firmy. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się np.:

 • Ujemną wartość firmy
 • Równowartość otrzymanych lub należnych dotacji
 • Równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków obrotowych
 • Inne przychody przyszłych okresów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów można interpretować jako "przychody z góry", które zostały zaliczone do bieżącego wyniku finansowego na poczet przyszłych świadczeń.

W metodzie kasowej byłyby to po prostu przychody z wyprzedzeniem inkasowane w danym roku obrotowym.

Podsumowanie

Pasywa co to takiego? To jedna ze stron bilansu, obok aktywów, która pokazuje źródła finansowania majątku firmy. Pasywa odpowiadają zatem na pytanie skąd organizacja wzięła środki na zakup swoich aktywów. Dzielą się one na kapitał własny i kapitał obcy.

Co to są pasywa w ujęciu księgowym? To wszelkiego rodzaju kapitały i zobowiązania, z których firma finansuje swoją działalność. Wszystkie pasywa muszą "zdrowo" bilansować się z sumą aktywów. Przewaga zobowiązań nad aktywami oznacza niewypłacalność.

Co to pasywa w podziale szczegółowym? Obejmują kapitał własny (podstawowy, zapasowy, zyski zatrzymane) oraz kapitał obcy w postaci zobowiązań długo- i krótkoterminowych. Dodatkowo w pasywach znajdują się rezerwy na przyszłe zobowiązania oraz rozliczenia międzyokresowe.

Pasywa podsumowując pokazują, w jakim stopniu majątek firmy finansowany został z kapitałów własnych, a w jakim ze źródeł obcych w postaci kredytów i innych zobowiązań. Zapewnienie odpowiedniej relacji tych źródeł ma kluczowe znaczenie dla utrzymania płynności i bezpieczeństwa finansowego organizacji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Citi Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?
BankiCiti Handlowy: jak skontaktować się z infolinią?

Potrzebujesz skontaktować się z infolinią Citi Handlowy? Przeczytaj o dedykowanych numerach i godzinach działania infolinii citi handlowy dla klientów indywidualnych i firmowych. Dowiedz się, kto może dzwonić i jak skorzystać z alternatywnych metod kontaktu.

Moneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji
BankiMoneyback w mBanku: zasady funkcjonowania promocji

Skorzystaj z programu MBank Moneyback - Jak Działa Promocja? I zyskaj do 20% zwrotu za zakupy w popularnych kategoriach jak żywność, paliwo czy restauracje. Sprawdź zasady działania akcji i zdobądź nawet 8400 zł oszczędności rocznie