News

Poznaj najnowszy korzystny wyrok TSUE dla posiadaczy kredytów frankowych

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska07.12.20237 min.
Poznaj najnowszy korzystny wyrok TSUE dla posiadaczy kredytów frankowych

Posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich otrzymali kolejny pozytywny sygnał z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE wydał 7 grudnia 2022 roku wyrok korzystny dla konsumentów, stwierdzając nieważność nieuczciwych klauzul w umowach kredytowych. Orzeczenie to potwierdza, że banki nie mogą odwlekać negatywnych dla siebie skutków, a konsumenci są chronieni przed nieuczciwymi praktykami.

Kluczowe wnioski:
  • Umowa kredytu z nieuczciwymi klauzulami jest nieważna, niezależnie od oświadczenia konsumenta.
  • Bank nie może żądać zwrotu świadczeń po terminie złożenia oświadczenia przez konsumenta.
  • Konsument ma prawo do zwrotu wpłaconych rat kredytu bez pomniejszania o rzekome korzyści.
  • Wyrok TSUE kończy próby osłabiania ochrony konsumenta przez polskie sądy.
  • To kolejne orzeczenie korzystne dla posiadaczy kredytów frankowych.

Umowa kredytu nieważna z powodu nieuczciwych klauzul

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 7 grudnia 2022 roku wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim z powodu zawarcia w niej nieuczciwych klauzul. TSUE uznał, że tego rodzaju postanowienia umowne są niezgodne z unijną dyrektywą 93/13 o nieuczciwych warunkach w umowach konsumenckich i nie mogą być podstawą ważności całej umowy.

Oznacza to, że umowy kredytów frankowych zawierające abuzywne klauzule, takie jak ustalenie wysokości rat według kursu CHF czy możliwość jednostronnej zmiany oprocentowania przez bank, muszą zostać uznane za nieważne. Nie ma przy tym znaczenia, czy i kiedy konsument złoży oświadczenie o świadomości skutków takiej nieważności - bezskuteczność nieuczciwych postanowień wynika wprost z dyrektywy i przepisów prawa.

Konsument chroniony mimo braku oświadczenia

Trybunał odrzucił wykładnię polskiego prawa, według której negatywne konsekwencje dla banku zaczynałyby biec dopiero od momentu złożenia przez konsumenta stosownego oświadczenia na rozprawie sądowej. Uniemożliwiało to skuteczną ochronę konsumenta i było sprzeczne z dyrektywą 93/13. Bezskuteczność nieuczciwych klauzul i nieważność całej umowy wynikają z mocy prawa i obowiązują niezależnie od woli stron czy ich oświadczeń.

Oznacza to istotną poprawę sytuacji osób posiadających kredyty frankowe i wzmocnienie ich pozycji w sporach z bankami. Konsumenci są teraz lepiej chronieni przed niekorzystnymi dla nich interpretacjami przepisów, które odwlekały skutki stwierdzenia abuzywności postanowień umownych.

Wyrok TSUE uniemożliwia bankom żądanie zwrotu świadczeń od daty oświadczenia konsumenta

Kolejnym istotnym aspektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE jest stwierdzenie niezgodności z dyrektywą 93/13 wykładni traktującej oświadczenie konsumenta jako moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń banku.

W praktyce oznacza to, że bank nie może żądać od konsumenta zwrotu świadczeń spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu dopiero od daty złożenia przez niego oświadczenia przed sądem. TSUE jasno wskazał, że tego rodzaju wykładnia prowadziłaby do osłabienia pozycji konsumenta i utrudniała realizację jego praw wynikających z unijnych przepisów.

Korzystny wyrok chroni konsumentów

Uznanie tej interpretacji za niezgodną z dyrektywą 93/13 to kolejny pozytywny element wyroku Trybunału dla osób posiadających kredyty frankowe. Konsumenci zyskują pewność co do swojej sytuacji prawnej i ochronę przed działaniami banków dążącymi do odwleczenia w czasie skutków stwierdzenia abuzywności zapisów umownych poprzez wymóg uprzedniego złożenia oświadczenia o świadomości tych konsekwencji.

Korzystny dla kredytobiorców wyrok TSUE uniemożliwia więc bankom powoływanie się na taką wykładnię przepisów i żądanie zwrotu świadczeń dopiero od daty złożenia oświadczenia przez konsumenta.

Czytaj więcej: Sekrety białej listy podatników VAT - Poradnik, jak się na niej znaleźć

TSUE przeciwny odwlekaniu negatywnych skutków dla banków

Kluczowym elementem omawianego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE jest jednoznaczne opowiedzenie się przeciwko próbom interpretacji prawa krajowego, które miałyby na celu odwlekanie w czasie negatywnych dla banków skutków stwierdzenia nieuczciwości zapisów umownych w kredytach frankowych.

Wyrok TSUE kładzie kres pojawiającym się przed polskimi sądami próbom interpretowania przepisów tak, aby odwlec wynikające z dyrektywy 93/13 konsekwencje dla banków

Trybunał jasno podkreślił, że tego rodzaju działania są sprzeczne z unijnym prawem konsumenckim i jego celem, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów. TSUE stanął więc po stronie frankowiczów i uniemożliwił bankom dalsze próby obchodzenia przepisów na ich niekorzyść poprzez kreatywne interpretacje.

Wzmocnienie pozycji konsumentów

To kolejny element omawianego orzeczenia istotnie wzmacniający pozycję osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Konsumenci zyskują pewność, że banki nie będą już mogły skutecznie opóźniać negatywnych dla siebie skutków poprzez powoływanie się na wymóg uprzedniego złożenia oświadczenia. Prawo unijne stoi po stronie konsumentów.

Zwrot rat konsumentowi bez pomniejszania o domniemane korzyści

Poznaj najnowszy korzystny wyrok TSUE dla posiadaczy kredytów frankowych

Kolejna istotna teza sformułowana przez TSUE w omawianym wyroku dotyczy kwestii zwrotu konsumentowi rat kredytowych wpłaconych w wykonaniu postanowień umowy uznanej finalnie za nieważną z powodu zawarcia w niej nieuczciwych klauzul.

Trybunał jasno stwierdził, że wypłacone przez konsumenta raty muszą zostać zwrócone w całości, bez pomniejszania ich o rzekomą wartość korzyści, jakie miał on osiągnąć z tytułu korzystania z kapitału.

Pełna ochrona praw konsumenta

Jest to zgodne z dyrektywą 93/13 i gwarantuje posiadaczom kredytów frankowych pełną realizację ich praw wynikających ze stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej. Konsumenci otrzymują zwrot wszystkich wpłaconych rat, co przywraca równowagę kontraktową i sankcjonuje postępowanie banku, który zawarł z konsumentem nieważną umowę z uwagi na nieuczciwe klauzule.

Teza ta także wzmacnia pozycję konsumentów i zapewnia pełną realizację ich interesów wynikających z prawa UE. Jest to zatem kolejny element korzystnego dla frankowiczów wyroku TSUE.

Wyrok TSUE kończy próby osłabiania ochrony konsumenta

Podsumowując, komentowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w istotny sposób wzmacnia sytuację prawną i faktyczną osób posiadających kredyty hipoteczne denominowane we franku szwajcarskim. Poprzez wyraźne opowiedzenie się po stronie konsumentów i przeciwko próbom interpretacji przepisów na ich niekorzyść TSUE skutecznie chroni frankowiczów i gwarantuje pełną realizację ich interesów zgodnie z unijnym prawem.

Kluczowe znaczenie mają zwłaszcza tezy dotyczące abuzywności postanowień umownych niezależnie od woli i oświadczeń konsumenta, niemożności żądania zwrotu świadczeń wyłącznie po dacie złożenia takiego oświadczenia oraz konieczności zwrotu wszystkich wpłaconych rat bez redukcji z tytułu korzyści. Są to rozstrzygnięcia istotnie zwiększające ochronę konsumentów i umacniające ich pozycję w sporach z bankami.

Podsumowanie

W moim artykule omówiłem korzystny dla kredytobiorców frankowych wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 grudnia 2022 roku. Przeanalizowałem kluczowe tezy zawarte w orzeczeniu i wyjaśniłem, w jaki sposób wzmacniają one pozycję konsumentów w sporach z bankami.

Wskazałem, że umowy kredytów frankowych zawierające nieuczciwe klauzule są nieważne, bez względu na stanowisko czy oświadczenia samego konsumenta. Bezskuteczność abuzywnych postanowień wynika bowiem wprost z przepisów, a wyrok TSUE uniemożliwia bankom interpretowanie prawa na niekorzyść klientów.

Podkreśliłem również, że orzeczenie chroni frankowiczów przed żądaniami banków dotyczącymi zwrotu świadczeń wyłącznie od daty złożenia stosownego oświadczenia przez konsumenta. TSUE jasno stwierdził niezgodność takiej wykładni z celami dyrektywy 93/13.

Przybliżyłem także tezę gwarantującą zwrot konsumentom całości wpłaconych rat kredytowych, bez nieuzasadnionego pomniejszania ich o rzekome korzyści z korzystania z kapitału. To kolejny element wzmacniający ochronę prawną frankowiczów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
  2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
  3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
  4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
  5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Tajemnica walut w Polsce ujawniona?
NewsTajemnica walut w Polsce ujawniona?

Walut nigdy więcej źle nie wymienisz! Poznaj prawdę na temat oszukańczych praktyk kantorów, naucz się właściwie przeliczać kursy i zabezpiecz się przed oszustwami. Przestrogi ekspertów dla bezpiecznej wymiany walut.