Kredyty

Rozwiedziony? Przewodnik jak radzić sobie ze spłatą kredytu hipotecznego

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska02.12.20236 min.
Rozwiedziony? Przewodnik jak radzić sobie ze spłatą kredytu hipotecznego

Rozwód niejednokrotnie komplikuje spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu hipotecznego. Warto zatem już na samym początku związku dobrze zabezpieczyć swoje interesy finansowe, na przykład poprzez sporządzenie odpowiedniego porozumienia małżeńskiego wzoru. Niestety nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli.

Kluczowe wnioski:

 • Samo orzeczenie rozwodu nie powoduje automatycznego podziału kredytu hipotecznego. O losach kredytu należy osobno zdecydować z byłym partnerem lub w sądzie.
 • Jeśli nie dogadasz się z byłym mężem/żoną w sprawie dalszej spłaty kredytu, skonsultuj się z prawnikiem, który pomoże wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.
 • Pamiętaj, aby poinformować bank o rozwodzie. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i zapewni ochronę Twoich interesów finansowych na przyszłość.
 • Współpracuj z bankiem, jeśli pojawią się trudności ze spłatą kredytu. Często można wynegocjować korzystne dla Ciebie warunki restrukturyzacji zadłużenia.
 • Myśl pozytywnie! Znajdź w sobie siłę i determinację, aby mimo rozwodu godnie przejść przez ten trudny finansowo okres w Twoim życiu.

Czy rozwód oznacza automatyczny podział kredytu hipotecznego?

Rozwód to trudny i skomplikowany okres w życiu małżeństwa. Często wiąże się z koniecznością podziału majątku dorobionego wspólnie w trakcie związku. Dotyczy to również kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania czy domu.

Wielu rozwodzących się małżonków mylnie sądzi, że wraz z orzeczeniem rozwodu automatycznie następuje podział zobowiązania kredytowego. Tymczasem z prawnego punktu widzenia nie jest to prawdą.

Sąd rozwodowy zajmuje się wyłącznie podziałem majątku wspólnego małżonków, czyli ich aktywów w postaci nieruchomości, ruchomości, oszczędności itp. Nie obejmuje zaś podziałem ich pasywów, czyli zaciągniętych zobowiązań jak kredyty czy pożyczki.

Dlatego po rozwodzie kredyt hipoteczny w dalszym ciągu formalnie obciąża oboje małżonków, którzy są nadal współkredytobiorcami zobowiązanymi do solidarnej spłaty zadłużenia.

Co w praktyce z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

W praktyce byli małżonkowie muszą sami między sobą ustalić nowe zasady spłaty kredytu hipotecznego. Mogą to zrobić polubownie w drodze porozumienia lub oddać sprawę pod arbitraż sądu.

Najczęstszym rozwiązaniem jest przejęcie kredytu przez jednego z byłych współmałżonków, który zostaje w nieruchomości. Wymaga to jednak zgody drugiej strony wyrażonej w banku poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Inną opcją jest sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu z uzyskanych środków i podział ewentualnej nadwyżki. Teoretycznie możliwe jest też pozostawienie wspólnego kredytu, jednak w praktyce rzadko się to zdarza.

Jak orzeczenie o winie wpływa na spłatę wspólnego kredytu po rozwodzie?

Czasem w wyroku rozwodowym sąd orzeka o przewinieniu jednej ze stron, która ponosi winę za rozpad małżeństwa. Rodzi się wówczas pytanie, czy może to wpłynąć na zasady spłaty wspólnego zobowiązania kredytowego.

Otóż z prawnego punktu widzenia orzeczenie sądu o winie rozkładu pożycia nie ma żadnego znaczenia dla kwestii regulowania kredytu hipotecznego. Sąd nie może bowiem w sentencji wyroku zobowiązać winnego małżonka do przejęcia całości lub części długu.

Bank również nie jest formalnie związany orzeczeniem sądu rozwodowego. Nadal traktuje oboje byłych małżonków jako solidarnych kredytobiorców.

Jedyna możliwość to zasądzenie przez sąd rozwodowy nierównych udziałów w majątku wspólnym na wniosek pokrzywdzonego małżonka. Wówczas osoba obwiniona może dostać mniejszą część np. z podziału nieruchomości. Nie oznacza to jednak automatycznego przejęcia większej części kredytu.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Inaczej sytuacja wygląda, gdy małżonkowie wcześniej ustanowili rozdzielność majątkową. Wtedy z reguły kredyt był zaciągany przez jedną osobę na jej majątek osobisty i po rozwodzie ta osoba dalej go spłaca.

Rozdzielność majątkowa małżonków może uchronić przed problemami ze spłatą kredytu hipotecznego w razie rozwodu. Dlatego warto rozważyć jej ustanowienie jeszcze przed ślubem w formie intercyzy.

Czytaj więcej: Lubię to polecam - millenium polecam 2023

Co zrobić, gdy po rozwodzie współmałżonek przestaje spłacać kredyt?

Niestety czasem zdarza się, że jedno z małżonków po rozwodzie i podziale majątku przestaje wywiązywać się ze swojej części kredytu hipotecznego.

Dla banku małżonkowie w dalszym ciągu stanowią wspólny podmiot zadłużony, który ponosi solidarną odpowiedzialność za spłatę rat kredytowych. Dlatego jeśli Twój były partner przestał spłacać zobowiązanie,Ty musisz to robić za niego.

W przeciwnym razie bank zacznie naliczać kary za zaległości w spłacie rat, a w ostateczności może zdecydować się na windykację długu poprzez zlicytowanie nieruchomości ustanowionej jako zabezpieczenie kredytu.

Co możesz zrobić w takiej sytuacji?
 • Złóż wniosek do banku o restrukturyzację zadłużenia i obniżenie miesięcznych rat
 • Spróbuj renegocjować warunki umowy kredytowej
 • Znajdź nowego współkredytobiorcę, który przejmie część zobowiązania

W ostateczności możesz sprzedać nieruchomość, spłacić kredyt hipoteczny i odzyskać część zainwestowanych środków finansowych.

Kiedy możliwe jest przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę?

Rozwiedziony? Przewodnik jak radzić sobie ze spłatą kredytu hipotecznego

Czasem po rozwodzie byli małżonkowie chcieliby przepisać kredyt hipoteczny tylko na jedną osobę. Kiedy jest to możliwe w praktyce?

Przede wszystkim, gdy kredyt od samego początku został zaciągnięty przez jedną osobę jeszcze przed ślubem. Wówczas i tak po rozwodzie ta osoba w dalszym ciągu figuruje jako jedyny kredytobiorca.

Jeśli natomiast kredyt hipoteczny był zaciągnięty już w trakcie małżeństwa, to jego przepisanie na jednego z byłych małżonków wymaga:

 • zgody drugiej strony wyrażonej w banku poprzez złożenie stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody na wykreślenie z umowy kredytu lub ugody zawartej przed notariuszem
 • pozytywnej oceny zdolności kredytowej osoby przejmującej kredyt przez bank
 • podpisania aneksu do umowy kredytowej pomiędzy bankiem a nowym kredytobiorcą

Jeśli nie uda się uzyskać zgody drugiej strony, można jeszcze rozważyć wymianę dotychczasowego współkredytobiorcy na inną zaufaną osobę np. członka rodziny.

Sprzedaż nieruchomości jako ostateczność

Sprzedaż domu lub mieszkania kupionego na kredyt i spłata zobowiązania bankowego z uzyskanych tą drogą środków pozostaje ostatecznym rozwiązaniem dla skonfliktowanych małżonków.

Co prawda wiąże się to z koniecznością znalezienia nowego lokum, ale za to pozwala „uciec” od problemów ze wspólnym kredytem hipotecznym po rozwodzie.

Jak wygląda podział majątku z kredytem hipotecznym po rozwodzie?

Kluczowym elementem majątku wspólnego podlegającego podziałowi w ramach rozwodu bywa zazwyczaj mieszkanie lub dom kupione na kredyt hipoteczny.

Sąd dokonując podziału majątku działa w oparciu o art. 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym udziały małżonków we wspólnym majątku są równe.

Oznacza to, że jeśli np. w wyniku rozwodu małżonkowie stali się współwłaścicielami domu wartości 400 000 zł w częściach ułamkowych, to każdemu z nich przypadnie po 50%, czyli po 200 000 zł.

Co mogą zrobić byli małżonkowie z takim majątkiem?

 • Mieszkanie może przejąć jedno z nich, wypłacając drugiemu wartość jego udziału
 • Możliwa jest także sprzedaż nieruchomości, spłata kredytu hipotecznego i podział ewentualnej nadwyżki

Należy podkreślić, że wspomniany wyżej podział majątku nie dotyczy kredytu hipotecznego, który w dalszym ciągu obciąża solidarnie oboje byłych małżonków. Muszą oni sami ustalić nowe zasady jego spłaty.

W jaki sposób bank traktuje taką sytuację?

Bank z reguły nie angażuje się w ustalanie nowych zasad spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie. Dopóki raty są terminowo opłacane, bank nie widzi powodu do zmiany warunków umowy.

Z drugiej strony, jeśli po rozwodzie pojawią się zaległości w spłacie rat kredytowych, bank może zażądać wyjaśnień, domagać się uregulowania zaległości, a nawet wszcząć procedurę windykacyjną.

Dlatego w przypadku trudności ze spłatą po rozwodzie warto jak najszybciej skontaktować się z bankiem i próbować renegocjować warunki umowy kredytowej.

Czy po rozwodzie trzeba informować bank o zmianie stanu cywilnego?

W umowie kredytu hipotecznego zwykle znajduje się zapis zobowiązujący kredytobiorcę do informowania banku o wszelkich zmianach mających wpływ na jego sytuację.

Czy w takim razie po orzeczeniu rozwodu należy powiadomić bank o rozwiązaniu związku małżeńskiego?

Wydaje się to zasadne zwłaszcza, gdy w wyniku podziału majątku nastąpiło przepisanie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu tylko na jednego z małżonków.

Poinformowanie banku pozwala uniknąć potencjalnych nieporozumień i ocenić, czy przepisanie kredytu na nowego właściciela domu

Najczęstsze pytania

Tak, rozwód nie zwalnia z odpowiedzialności za spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie w czasie małżeństwa. Dopóki bank nie zwolni Cię z długu, jesteś zobowiązany do spłaty swojej części kredytu nawet po orzeczeniu rozwodu. Pamiętaj jednak, że możesz negocjować z bankiem i starać się o restrukturyzację zadłużenia.

Tak, jest to możliwe, ale wymaga zgody drugiego współkredytobiorcy oraz banku. Aby "wyjść" z kredytu hipotecznego po rozwodzie, należy złożyć stosowny wniosek w banku. Instytucja finansowa musi jednak najpierw ocenić, czy pozostały kredytobiorca poradzi sobie sam ze spłatą.

Negatywne konsekwencje braku spłaty rat kredytu hipotecznego przez jednego z byłych małżonków ponosi niestety również druga strona. Z uwagi na solidarną odpowiedzialność kredytobiorców, bank może żądać spłaty całości zadłużenia od którejkolwiek ze stron.

Kredytu hipotecznego nie da się prosto "podzielić" pomiędzy byłych małżonków tak jak dzielony jest majątek. Możliwe jest natomiast wyłączenie jednej ze stron z umowy kredytowej i przejęcie spłaty przez drugą osobę lub znalezienie nowego współkredytobiorcy.

Tak, możesz sprzedać nieruchomość kupioną na kredyt hipoteczny w czasie małżeństwa, ale wymaga to zgody banku, który dokona rozliczenia kredytu z wpływów ze sprzedaży. Były partner również musi wyrazić zgodę, jeśli jest współwłaścicielem.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Studia już nie są potrzebne? Czy to prawda?
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły