Kredyty

Wakacje kredytowe: instrukcja korzystania z przerwy w spłatach

Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska12.03.20248 min.
Wakacje kredytowe: instrukcja korzystania z przerwy w spłatach

Wakacje kredytowe - Od kiedy i jak skorzystać? Obecnie wiele osób boryka się z problemami finansowymi i trudnościami w spłacaniu zobowiązań kredytowych. Na szczęście rząd wprowadził nowe regulacje umożliwiające kredytobiorcom tymczasową przerwę w spłacie rat. W tym artykule dowiesz się, kto może skorzystać z wakacji kredytowych, jak złożyć wniosek oraz co należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z tej opcji.

Kluczowe wnioski:

 • Wakacje kredytowe są specjalnym rozwiązaniem pozwalającym na czasową przerwę w spłacie kredytu hipotecznego lub konsumenckiego.
 • Nie każdy kredytobiorca może automatycznie skorzystać z tej formy pomocy - musi spełnić określone kryteria.
 • Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i rozważyć konsekwencje wakacji kredytowych.
 • Po zakończeniu wakacji należy przygotować się na powrót do regularnych płatności rat kredytu.
 • Decyzja o skorzystaniu z wakacji kredytowych powinna być przemyślana i odpowiadać indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Wakacje Kredytowe - Od kiedy i jak skorzystać?

Liczne gospodarstwa domowe w Polsce zmagają się z problemami finansowymi, które znacznie utrudniają regularne spłacanie rat kredytów. W odpowiedzi na tę sytuację rząd wprowadził specjalny program wsparcia pod nazwą wakacje kredytowe. Daje on możliwość tymczasowego zawieszenia spłaty zobowiązań kredytowych. Skorzystanie z tej formy pomocy może znacznie odciążyć domowy budżet, ale wiąże się również z pewnymi konsekwencjami. W tym artykule omówimy, kiedy i jak można skorzystać z wakacji kredytowych.

Warto mieć na uwadze, że wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem uniwersalnym. Skorzystanie z nich uzależnione jest od spełnienia określonych warunków wymaganych przez ustawę. Ponadto ta forma pomocy nie jest dostępna dla wszystkich rodzajów kredytów, lecz dotyczy tylko kredytów hipotecznych oraz niektórych kredytów konsumenckich. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, na czym dokładnie polegają wakacje kredytowe i jakie kryteria należy spełnić, aby z nich skorzystać.

Czym są wakacje kredytowe i dla kogo są przeznaczone?

Wakacje kredytowe to nic innego jak tymczasowe zawieszenie obowiązku spłacania rat kapitałowych i odsetkowych kredytu. W trakcie tego okresu kredytobiorca nie musi regulować żadnych płatności związanych z obsługą kredytu. Program ten został wprowadzony przez rząd, aby zapewnić wsparcie finansowe dla osób dotkniętych trudną sytuacją materialną, która uniemożliwia im terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych.

Należy jednak pamiętać, że wakacje kredytowe zostały stworzone z myślą o określonych grupach kredytobiorców. Mogą z nich skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny niezależnie od daty jego zaciągnięcia. Ponadto ta forma pomocy obejmuje również kredyty konsumenckie, ale tylko te, które zostały udzielone przed 1 lipca 2022 roku.

Kryteria kwalifikacji do wakacji kredytowych

Jak wspomniano wcześniej, wakacje kredytowe nie są dostępne dla wszystkich kredytobiorców. Aby z nich skorzystać, należy spełnić określone kryteria. Ich celem jest pomoc osobom znajdującym się w rzeczywistej trudnej sytuacji finansowej, dlatego warunki kwalifikacyjne są dość restrykcyjne.

Pierwszym i podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest posiadanie stosunkowo niskiego dochodu w stosunku do kosztów obsługi kredytu. Określa się to poprzez tzw. wskaźnik DtI (Debt-to-Income), czyli stosunek wydatków na obsługę zadłużenia do dochodów gospodarstwa domowego. Dla osób ubiegających się o wakacje kredytowe wartość tego wskaźnika nie może być niższa niż 25% w przypadku kredytów hipotecznych i 35% dla kredytów konsumenckich. Oznacza to, że na same raty przeznaczają oni co najmniej jedną czwartą lub jedną trzecią swoich dochodów.

Drugim kluczowym warunkiem jest spadek dochodów gospodarstwa domowego o co najmniej 25% w porównaniu do okresu sprzed pandemii Covid-19 (tj. roku 2019). Ponadto miesięczne dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie mogą przekraczać 1 200 zł w przypadku osób samotnych lub 1 000 zł w przypadku członków wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Warunki kwalifikacji do wakacji kredytowych są dość restrykcyjne. Dotyczy to zarówno wysokości wskaźnika DtI, jak i limitów dochodowych na osobę. Służy to zapewnieniu, że z pomocy skorzystają osoby naprawdę tego potrzebujące.

Reasumując, o wakacje kredytowe będą mogły ubiegać się gospodarstwa domowe, które spełnią następujące kryteria:

 • Posiadają kredyt hipoteczny lub konsumencki udzielony przed 1 lipca 2022 roku
 • Wskaźnik DtI wynosi co najmniej 25% (dla kredytu hipotecznego) lub 35% (dla kredytu konsumenckiego)
 • Odnotowały spadek dochodów o minimum 25% względem okresu sprzed pandemii
 • Miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 200 zł (osoby samotne) lub 1 000 zł (wieloosobowe gospodarstwo domowe)

Czytaj więcej: Czy wiesz kiedy bank realizuje wypłatę Twojego kredytu gotówkowego czy hipotecznego?

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Jeśli spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne i zdecydujesz się skorzystać z wakacji kredytowych, musisz złożyć odpowiedni wniosek w swojej instytucji kredytowej. Należy zrobić to w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 roku (lub wcześniej, jeśli okres ten zostanie wydłużony).

Wraz z wnioskiem trzeba będzie dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków kwalifikacyjnych, tj. dotyczące wysokości dochodów oraz spadku ich poziomu w stosunku do okresu przed pandemią. Warto pamiętać, że banki będą dokładnie weryfikować załączone zaświadczenia, więc powinny one być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Po złożeniu wniosku bank ma 21 dni na jego rozpatrzenie i poinformowanie kredytobiorcy o decyzji. Jeśli wszystkie wymogi są spełnione, wakacje kredytowe rozpoczną się wraz z kolejnym terminem płatności raty przypadającym po dacie złożenia wniosku.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Do wniosku o wakacje kredytowe należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających spełnienie warunków kwalifikacyjnych. Oto lista najpopularniejszych z nich:

 • Zaświadczenia o wysokości dochodów za lata 2019-2023 (np. PIT, zaświadczenia z zakładu pracy)
 • Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym
 • Dokumenty potwierdzające utratę lub spadek dochodów (np. świadectwo pracy)
 • Zaświadczenie o alimentach lub innych źródłach utrzymania

Instytucje kredytowe mogą również wymagać innych dokumentów uzupełniających w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Z tego względu warto wcześniej skonsultować się z doradcami banku, aby prawidłowo przygotować komplet wymaganych załączników.

Grupa Przykładowe dokumenty potwierdzające
Pracownicy
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy
 • Kopie formularzy PIT
Przedsiębiorcy
 • Zeznanie roczne o wysokości dochodu
 • Dokumenty księgowe potwierdzające spadek przychodów
Osoby utrzymujące się z innych źródeł
 • Zaświadczenie o wysokości emerytury, renty, alimentów
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia z MOPS/GOPS

Konsekwencje wakacji kredytowych dla kredytobiorcy

Skorzystanie z wakacji kredytowych może przynieść oczywiste korzyści w postaci tymczasowej ulgi finansowej i odciążenia domowego budżetu. Jednak zawieszenie spłaty kredytu nie oznacza, że zobowiązanie to zostaje anulowane - po zakończeniu przerwy konieczny będzie powrót do regularnego regulowania rat.

Co istotne, w trakcie wakacji kredytowych naliczane będą dalej odsetki od niespłaconego kapitału kredytu, które zostaną doliczone do ogólnej kwoty zadłużenia. W rezultacie po zakończeniu okresu zawieszenia spłat, miesięczne raty będą wyższe niż przed rozpoczęciem wakacji. Kredytobiorca musi się liczyć również z wydłużeniem całkowitego okresu spłaty kredytu.

Kolejną konsekwencją wakacji kredytowych jest brak możliwości wcześniejszej spłaty zadłużenia w tym okresie oraz skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu zapłaconych odsetek. Ponadto instytucje finansowe mogą również obciążyć kredytobiorcę dodatkowymi opłatami związanymi z obsługą zawieszenia spłaty kredytu.

Osoby korzystające z wakacji kredytowych muszą mieć na uwadze, że w tym okresie nie będą mogły ubiegać się o nowy kredyt lub pożyczkę w banku. Ponadto po wznowieniu spłat ich zdolność kredytowa może zostać obniżona ze względu na wyższe obciążenie finansowe.

Jak przygotować się na powrót do spłaty kredytu?

Okres wakacji kredytowych trwa maksymalnie 8 kwartałów, czyli 2 lata. W tym czasie sytuacja finansowa kredytobiorcy może ulec zmianie - zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Dlatego tak ważne jest, aby na kilka miesięcy przed końcem przerwy w spłacie dokonać ponownej analizy swojej sytuacji dochodowej i przygotować się odpowiednio na powrót do regularnego regulowania rat.

Po pierwsze, warto przyjrzeć się swoim wydatkom i zastanowić, na czym można zaoszczędzić, aby odciążyć budżet domowy. Dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie szczegółowego planu finansowego uwzględniającego m.in. wyższe koszty obsługi zadłużenia po zakończeniu wakacji kredytowych.

Jeśli sytuacja finansowa nie uległa poprawie, należy rozważyć podjęcie działań mających na celu zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego. Może to oznaczać konieczność poszukania dodatkowej pracy lub źródła zarobku, a w skrajnych przypadkach nawet zbycia części aktywów. Dobrym rozwiązaniem jest również skonsultowanie swojej sytuacji z doradcą finansowym.

Pamiętaj, że dzięki wcześniejszym przygotowaniom i podjęciu odpowiednich kroków, powrót do regularnej spłaty kredytu po zakończeniu wakacji kredytowych będzie łatwiejszy. Im lepiej się na to przygotować, tym większa szansa na uniknięcie dodatkowych problemów finansowych.

Inną możliwością jest podjęcie negocjacji z bankiem w celu obniżenia miesięcznych rat kredytu. Może to polegać na wydłużeniu okresu spłaty lub skorzystaniu z programów pomocowych dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. Banki często idą na tego typu układy, gdyż zależy im na odzyskaniu całości udzielonego kredytu.

Alternatywne rozwiązania w przypadku utrzymującej się trudnej sytuacji

Jeśli po upływie dwóch lat korzystania z wakacji kredytowych nadal nie uda się ustabilizować sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, należy rozważyć inne możliwości niż powrót do regularnej spłaty kredytu. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być restrukturyzacja zadłużenia lub konsolidacja kredytów.

Restrukturyzacja polega na zmianie warunków umowy kredytowej, np. wydłużeniu okresu spłaty czy obniżeniu oprocentowania. W niektórych przypadkach możliwa jest również konwersja części zadłużenia na produkt lepiej dopasowany do aktualnej zdolności finansowej kredytobiorcy.

Z kolei konsolidacja kredytów pozwala na połączenie kilku zobowiązań w jedno za pomocą nowego kredytu konsolidacyjnego. Często wiąże się to z bardziej korzystnymi warunkami zobowiązania, a przez to też niższymi ratami. Jest to rozwiązanie szczególnie godne rozważenia dla osób posiadających kilka różnych kredytów do spłaty.

Niezależnie od wybranej opcji warto pamiętać, że przedłużające się problemy ze spłatą kredytu mogą znacznie pogorszyć zdolność kredytową i w rezultacie utrudnić uzyskanie jakiegokolwiek finansowania w przyszłości. Z tego powodu tak ważne jest podjęcie zdecydowanych działań jeszcze przed upływem okresu wakacji kredytowych.

Podsumowanie

Wakacje kredytowe to cenna forma pomocy, z której mogą skorzystać osoby spłacające kredyty hipoteczne oraz konsumenckie zaciągnięte przed 1 lipca 2022 roku. Umożliwia tymczasowe zawieszenie spłaty rat na okres do 8 kwartałów. Jednak aby ubiegać się o wakacje kredytowe, należy spełnić określone warunki, takie jak wysoki wskaźnik DtI, spadek dochodów oraz niskie zarobki w gospodarstwie domowym.

Okres wakacji kredytowych może przynieść ulgę finansową, ale trzeba liczyć się też z konsekwencjami w postaci naliczania dalszych odsetek i wyższych rat po wznowieniu spłat. Od kiedy skorzystać z tej formy pomocy? Dobrym momentem jest sytuacja, gdy problemy z regulowaniem zobowiązań są przejściowe. W przeciwnym razie wskazane jest rozważenie alternatywnych rozwiązań jak restrukturyzacja czy konsolidacja kredytów.

Najczęstsze pytania

Maksymalny okres wakacji kredytowych to 8 kwartałów, czyli 2 lata. Po upływie tego czasu kredytobiorca musi powrócić do regularnej spłaty zobowiązania lub rozważyć inne rozwiązania, takie jak restrukturyzacja czy konsolidacja kredytów.

Tak, w trakcie wakacji kredytowych nadal naliczane są odsetki od niespłaconego kapitału kredytu. Odsetki te zostaną doliczone do ogólnej kwoty pozostałej do spłaty, co przełoży się na wyższe raty po wznowieniu spłat.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny lub konsumencki udzielony przed 1 lipca 2022 roku. Muszą one również spełniać określone kryteria dotyczące wysokości wskaźnika DtI, spadku dochodów oraz poziomu zarobków w gospodarstwie domowym.

Nie, w trakcie korzystania z wakacji kredytowych nie ma możliwości ubiegania się o nowe kredyty lub pożyczki w banku. Ponadto po wznowieniu spłat zdolność kredytowa może zostać obniżona ze względu na wyższe obciążenie finansowe.

Przy składaniu wniosku o wakacje kredytowe należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków kwalifikacyjnych, takie jak zaświadczenia o dochodach, świadectwa pracy, oświadczenia o liczbie osób w gospodarstwie domowym oraz inne dokumenty uzupełniające wymagane przez bank.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odwołanie członków zarządu, zmiany w spółce. Prezes pozostaje.
 2. Prezydent podpisał ważne ustawy nowego rządu w piątek wieczór
 3. Co Prezes NBP mówi o inflacji? Klucz do decyzji RPP na wykresie
 4. Pośredniczka oszukała klienta, komornik bezradny. Pomagające całe rodziny
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Cecylia Rutkowska
Cecylia Rutkowska

Jestem ekonomistką, na blogu poruszam tematy związane z finansami osobistymi i inwestowaniem pieniędzy. Dzielę się praktycznymi poradami, analizuję sytuację gospodarczą.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły