Umowy

Wypowiedzenie umowy o.c. - wzory i zasady dla nabywcy nieruchomości

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk06.11.20234 min.
Wypowiedzenie umowy o.c. - wzory i zasady dla nabywcy nieruchomości

Wypowiedzenie umowy przedwstępnej, potocznie nazywanej umową o.c., to ważna decyzja dla każdego nabywcy nieruchomości. Często pojawiają się wątpliwości, czy i kiedy można z tego prawa skorzystać. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o.c. od strony nabywcy oraz jakie są tego konsekwencje.

Jak wypowiedzieć umowę o.c. nabywcy?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę przedwstępną jako nabywca nieruchomości, należy zachować odpowiednią formę. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie i dostarczone sprzedawcy osobiście za pokwitowaniem lub listem poleconym. Ważne, aby zawierało ono jednoznaczne oświadczenie woli o wypowiedzeniu konkretnej umowy przedwstępnej z podaniem jej numeru, daty zawarcia oraz danych stron. Treść pisma nie może budzić wątpliwości co do intencji nabywcy.

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o.c. przez nabywcę może wyglądać następująco:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko nabywcy

Adres nabywcy

Imię i nazwisko sprzedawcy

Adres sprzedawcy

WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

Niniejszym wypowiadam umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawartą w dniu [...] pomiędzy [...] (nabywca) a [...] (sprzedawca) dotyczącą nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...], dla której Sąd Rejonowy w [...] prowadzi księgę wieczystą [...].

Uzasadnienie: [...].

Z poważaniem,

[Podpis nabywcy]

Kiedy można wypowiedzieć umowę o.c. jako nabywca?

Nabywca może wypowiedzieć umowę przedwstępną tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przepisy przewidują następujące przypadki:

 • Sprzedawca nie przeniósł prawa własności nieruchomości w terminie ustalonym w umowie;
 • Nieruchomość ma wady uniemożliwiające jej zgodne z przeznaczeniem użytkowanie;
 • Nieruchomość ma wady, które nie były znane w chwili zawierania umowy;
 • Sprzedawca nie może przenieść na nabywcę praw do nieruchomości;
 • Nieruchomość ma inne wady prawne, a sprzedawca nie zobowiązał się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

Poza tymi przypadkami, nabywca nie może samodzielnie i dowolnie wypowiedzieć umowy przedwstępnej. Musi dochować warunków umownych lub dochodzić rozwiązania umowy przed sądem.


Czytaj więcej: Jak online wypowiedzieć umowę z Vectrą? Poradnik 2023

Konsekwencje wypowiedzenia umowy o.c. dla nabywcy

Wypowiedzenie umowy o.c. - wzory i zasady dla nabywcy nieruchomości

Skuteczne wypowiedzenie umowy przedwstępnej skutkuje tym, że traci ona moc wiążącą. Sprzedawca nie może już żądać przeniesienia własności nieruchomości, a nabywca przejścia do aktu notarialnego. Wypowiedzenie zwalnia obie strony z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o.c.

Jednak sprzedawca zachowuje prawo do zatrzymania otrzymanego zadatku. Może również żądać zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy, jeśli takie zastrzeżono. Z kolei nabywca ma prawo odzyskania wpłaconej opłaty rezerwacyjnej oraz żądania naprawienia poniesionej szkody przez sprzedawcę.

Wypowiedzenie umowy o.c. - krok po kroku

Oto podstawowe kroki, jakie należy podjąć, aby skutecznie wypowiedzieć umowę przedwstępną od strony nabywcy:

 1. Sprawdź, czy masz podstawy do wypowiedzenia umowy (np. wady nieruchomości);
 2. Zbierz i zabezpiecz dowody na poparcie twoich zarzutów;
 3. Złóż sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
 4. Wyznacz odpowiedni termin na przeniesienie własności lub usunięcie wad;
 5. Jeśli sprzedawca nie zrealizuje żądań w terminie, złóż ponowne wypowiedzenie;
 6. W razie odmowy zwrotu wpłat, skieruj sprawę do sądu.

Warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się co do skuteczności wypowiedzenia. Można też zabezpieczyć swoją pozycję, wysyłając wezwanie do usunięcia naruszeń umowy przed jej wypowiedzeniem.

Zasady wypowiadania umowy o.c. przez nabywcę

Aby prawidłowo wypowiedzieć umowę przedwstępną jako nabywca nieruchomości, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Pismo musi zawierać jednoznaczne oświadczenie woli o wypowiedzeniu konkretnej umowy.
 • Należy wskazać przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy.
 • Wypowiedzenie następuje na przyszłość, po upływie odpowiedniego terminu.
 • Sprzedawcy przysługuje zwrot zadatku i ewentualnie kary umowne.
 • Nabywcy przysługuje zwrot opłaty rezerwacyjnej i odszkodowanie.

Przestrzeganie tych zasad zapewnia skuteczność wypowiedzenia i możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem, jeśli sprzedawca nie zgodzi się z rozwiązaniem umowy.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy o.c.

Wypowiedzenie umowy o.c. - wzory i zasady dla nabywcy nieruchomości

Nie należy mylić wypowiedzenia umowy przedwstępnej z odstąpieniem od niej. Są to dwie odrębne instytucje prawne:

 • Wypowiedzenie - jednostronna czynność prawna, uzasadniona określonymi przyczynami, skuteczna na przyszłość po upływie terminu;
 • Odstąpienie - jednostronna czynność prawna, nie wymaga uzasadnienia, skuteczna ex tunc, czyli od momentu zawarcia umowy.

Ponadto, od umowy przedwstępnej można odstąpić tylko wtedy, gdy zastrzeżono takie uprawnienie w jej treści. Natomiast wypowiedzenie przysługuje nabywcy z mocy ustawy.

Czy wypowiedzenie umowy o.c. przez nabywcę jest łatwe?

Wypowiedzenie umowy przedwstępnej przez nabywcę nie zawsze jest proste. Sprzedawcy często kwestionują zasadność takiego kroku. Sprawa może skończyć się w sądzie, który ostatecznie oceni legalność wypowiedzenia.

Dlatego nabywca podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy o.c., powinien mieć silne i udokumentowane podstawy. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby zminimalizować ryzyko sporu sądowego. Z drugiej strony, jeśli sprzedawca rażąco narusza warunki umowy, wypowiedzenie pozostaje skutecznym mechanizmem dochodzenia swoich praw.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy przedwstępnej przez nabywcę jest możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Aby było skuteczne, należy dochować formy pisemnej oraz podać konkretne przyczyny uzasadniające taki krok. Mimo że wypowiedzenie umowy o.c. wiąże się z pewnym ryzykiem sporu z deweloperem, stanowi ono ważny instrument ochrony praw konsumenta na rynku nieruchomości.

Najczęstsze pytania

Nabywca ponosi koszt sporządzenia pisma o wypowiedzeniu (ew. pomoc prawnika) oraz utratę wpłaconego zadatku. Może też być zobowiązany do zapłaty kar umownych, jeśli takie zastrzeżono.

Deweloper nie może całkowicie uniemożliwić wypowiedzenia umowy przedwstępnej, gdyż prawo do tego wynika z przepisów. Jednak może kwestionować zasadność zarzutów nabywcy.

Co do zasady, termin wypowiedzenia wynosi miesiąc, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej. Termin liczy się od doręczenia wypowiedzenia sprzedawcy.

Tak, przy skutecznym wypowiedzeniu umowy przedwstępnej sprzedawca zachowuje prawo do zatrzymania zadatku.

W takim przypadku umowa pozostaje w mocy. Nabywca naraża się na zapłatę kary umownej za bezpodstawne wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Polskie miasta gotowe na KPO i konkretne inwestycje
 3. Niespodziewany obrót na konferencji Glapińskiego – ogromna zmiana na horyzoncie
 4. Gdzie w Sejmie zdeponować broń palną według Brauna
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Sprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku
UmowySprawdzanie subkonta w ZUS: krok po kroku

Sprawdź, jak kontrolować stan swojego subkonta w ZUS krok po kroku i zawsze mieć pełen wgląd w swoją sytuację ubezpieczeniową. Jak sprawdzić subkonto w ZUS? - nasz przewodnik rozwija wszelkie wątpliwości!