News

ZUS wypłaca 1200 zł świadczenia dla osób aktywnych zawodowo

Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk01.01.20247 min.
ZUS wypłaca 1200 zł świadczenia dla osób aktywnych zawodowo

Renta szkoleniowa to specjalne świadczenie przyznawane przez ZUS osobom aktywnym zawodowo, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Celem tego świadczenia jest umożliwienie przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu. Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75% podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż 1191 zł. Świadczenie przyznawane jest na okres od 6 miesięcy do 3 lat w zależności od długości kursu. W czasie pobierania renty szkoleniowej nie wolno podejmować pracy zarobkowej.

Renta szkoleniowa dla aktywnych zawodowo

Renta szkoleniowa to specjalne świadczenie ZUS przeznaczone dla osób aktywnych zawodowo, które z różnych przyczyn utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Celem tego rodzaju renty jest ułatwienie przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu, dzięki czemu osoby te będą mogły powrócić na rynek pracy.

Renta szkoleniowa finansowana jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i przyznawana na okres niezbędny do przeszkolenia, nie dłuższy jednak niż 36 miesięcy. W praktyce najczęściej wypłacana jest na okres 6 lub 12 miesięcy. Świadczenie to ma zapewnić źródło utrzymania w czasie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.

Z jakich powodów można stracić pracę?

Przyczyn utraty pracy może być wiele. Do najczęstszych należą:

 • Pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające dalsze wykonywanie obecnej pracy
 • Likwidacja miejsca pracy lub całego zakładu pracy
 • Konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

W takich sytuacjach renta szkoleniowa stanowi szansę na przebranżowienie się i znalezienie nowego zatrudnienia, pomimo trudnej sytuacji życiowej.

Komu przysługuje renta szkoleniowa

Renta szkoleniowa przyznawana jest osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • Są aktywne zawodowo w momencie składania wniosku
 • Mają udokumentowaną niezdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
 • Rozpoczęły starania o przekwalifikowanie zawodowe umożliwiające im powrót na rynek pracy

Ponadto wnioskodawca musi legitymować się odpowiednim stażem ubezpieczeniowym (składkowym i nieskładkowym). Szczegółowe warunki określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak udokumentować niezdolność do pracy?

Niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie musi zostać potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. W orzeczeniu takim określa się:

 • Przyczynę niezdolności do pracy
 • Okres, na jaki niezdolność jest orzekana
 • Zawody, których wykonywanie jest nadal możliwe biorąc pod uwagę stan zdrowia
Podstawa prawna ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Uzyskanie pozytywnego orzeczenia to kluczowy element ubiegania się o rentę szkoleniową. Jest ono podstawą do stwierdzenia, że dana osoba nie może już pracować w swoim zawodzie.

Czytaj więcej: Czy szef może ci zabronić pracować po godzinach? Poznaj zaskakujące fakty!

Wysokość świadczenia renty szkoleniowej

ZUS wypłaca rentę szkoleniową w wysokości 75% podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru najczęściej wyznaczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wnioskodawcy z ostatnich 12 miesięcy. Minimalna kwota renty szkoleniowej nie może jednak być niższa niż kwota najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od marca 2023 wynosi 1191,33 zł.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy wynikła na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa wypłacana jest w wysokości 100% podstawy jej wymiaru.

Renta szkoleniowa stanowi zabezpieczenie finansowe w okresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Może być wypłacana nawet przez 3 lata.

Wysokość przyznanej renty szkoleniowej podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla pozostałych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Jak obliczyć wysokość renty szkoleniowej?

Aby obliczyć przysługującą nam kwotę renty szkoleniowej, należy:

 1. Obliczyć średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy
 2. Pomnożyć tę kwotę przez 0,75
 3. Kwotę porównać z aktualną wysokością najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (1191,33 zł)

Przysługująca nam renta szkoleniowa wyniesie większą z tych dwóch kwot. Pamiętajmy też, że w przypadku wypadku przy pracy mnożymy przez 1, a nie 0,75.

Jak wnioskować o przyznanie renty

ZUS wypłaca 1200 zł świadczenia dla osób aktywnych zawodowo

O przyznanie renty szkoleniowej można wnioskować na 3 sposoby:

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika – w dowolnej jednostce terenowej ZUS
 2. Droga pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego
 3. Elektronicznie – za pomocą profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

We wniosku należy podać m.in. planowany termin przejścia na rentę szkoleniową, dotychczas wykonywany zawód oraz przyczyny niezdolności do jego dalszego wykonywania.

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do przyznania renty szkoleniowej. Szczególnie istotne jest dołączenie orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy.

Kiedy złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek nie później niż na 30 dni przed:

 • Zaprzestaniem pobierania zasiłku chorobowego
 • Zakończeniem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Zaprzestaniem otrzymywania wynagrodzenia chorobowego

Dotrzymanie tego terminu jest bardzo ważne. Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować odmową przyznania renty szkoleniowej.

Okres wypłacania renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, jednak nie dłużej niż na 36 miesięcy. Najczęściej świadczenie to wypłacane jest przez:

 • 6 miesięcy – w przypadku krótkich kursów zawodowych
 • 12 miesięcy – przy bardziej skomplikowanym przekwalifikowaniu

Okres pobierania renty szkoleniowej może jednak zostać przedłużony przez ZUS na wniosek starosty, jeśli proces przekwalifikowania wymaga więcej czasu. Maksymalny okres wypłaty to 36 miesięcy.

Co się dzieje po zakończeniu okresu renty?

Po zakończeniu okresu pobierania renty szkoleniowej następuje jedno z dwóch rozwiązań:

 1. Osoba wraca do pracy w nowym zawodzie – renta szkoleniowa spełniła swoje zadanie
 2. Jeśli powrót do aktywności zawodowej nie jest możliwy mimo przeszkolenia, ZUS może przyznać rentę stałą z tytułu niezdolności do pracy

W drugim przypadku konieczne jest ponowne zbadanie stanu zdrowia przez lekarza orzecznika i wydanie odpowiedniego orzeczenia.

Ograniczenia podczas pobierania renty

W trakcie pobierania renty szkoleniowej obowiązuje zakaz podejmowania działalności zarobkowej. Jest to czas przeznaczony na naukę nowego zawodu a nie na pracę.

Osoba pobierająca rentę szkoleniową ma obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na dalsze prawo do tego świadczenia. W szczególności dotyczy to:

 • Rozpoczęcia pracy zarobkowej
 • Uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych
 • Zmiany miejsca pobytu

Naruszenie zakazu podejmowania pracy zarobkowej podczas pobierania renty szkoleniowej skutkować może zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Kiedy ZUS może wstrzymać wypłatę renty?

ZUS może zawiesić wypłatę renty szkoleniowej w następujących przypadkach:

 • Podjęcie pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
 • Niewywiązywanie się z obowiązków w trakcie przekwalifikowania zawodowego
 • Uprawomocnienie się wyroku skazującego za przestępstwo popełnione w celu uzyskania renty

W przypadku ustania przyczyny zawieszenia wypłaty renty szkoleniowej, ZUS podejmie ponowne jej wypłacanie. Należy jednak liczyć się z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Podsumowanie

W artykule przedstawiłem szczegółowe informacje na temat renty szkoleniowej przyznawanej przez ZUS. Jest to specjalne świadczenie dla osób aktywnych zawodowo, które z różnych przyczyn utraciły możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Celem renty szkoleniowej jest ułatwienie tym osobom przekwalifikowania się i zdobycia nowego zawodu.

Wyjaśniłem, kto może ubiegać się o przyznanie renty szkoleniowej i jakie dokumenty są potrzebne w tym celu. Przedstawiłem także sposób obliczania wysokości tego świadczenia - wynosi ono zazwyczaj 75% podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż 1191 zł.

Szczegółowo omówiłem proces składania wniosku o rentę szkoleniową: termin, wymagane dokumenty i dostępne formy (osobiście, pocztą, przez Internet). Ważną kwestią jest również czas wypłacania renty - najczęściej 6 lub 12 miesięcy, w wyjątkowych przypadkach nawet 3 lata.

Na koniec wspomniałem o ograniczeniach związanych z pobieraniem renty szkoleniowej. W tym czasie obowiązuje zakaz podejmowania pracy zarobkowej. Mamy też obowiązek informować ZUS o wszelkich zmianach mogących wpłynąć na dalsze wypłacanie świadczenia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dom Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Właścicielka oczekuje wysokiej sumy
 2. Przyszłość polskiej gospodarki: Kongres 3W o wodzie, wodór, węglu
 3. Niespodziewany Zwrot Akcji na Konferencji Adama Glapińskiego - Musisz to Zobaczyć
 4. Niemieccy rolnicy kwestią granicy. Sytuacja polskich przedsiębiorców.
 5. Opłaty i długość trasy z Wrocławia do Krakowa. Ile kosztuje przejazd autostradą?
Autor Maciej Bąk
Maciej Bąk

Interesuję się rynkami finansowymi i inwestowaniem. Prowadzę blog, na którym publikuję porady z zakresu oszczędzania, lokowania kapitału, zarządzania budżetem domowym. Dzielę się swoją wiedzą.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Warto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy
NewsWarto płacić prowizję? Jak uniknąć pośrednika-krwiopijcy

Zatrudnienie pośrednika nieruchomości to opłacalna inwestycja. Poznaj znaki profesjonalnego agenta, jego wynagrodzenie i koszty prowizji. Dowiedz się, jak uniknąć nierzetelnych pośredników i znaleźć najlepszego specjalistę, który zapewni bezpieczną transakcję w dobrej cenie.